L’emplaçament: La Verneda

Per al curs 2015-2016 es planteja un àmbit d’intervenció únic per a les 3 línies d’especialitat. L’àmbit serà prou ampli i amb una complexitat prou diversa com per poder abastar simultàniament les temàtiques de cada línia, i permetre al mateix temps diversitat de projectes final de carrera en el sí de cada línia.

El fet de compartir el mateix àmbit implicarà un reforçament en la transversalitat en el sí dels tallers. Així mateix, els seminaris de les assignatures troncals i els seus continguts podran estar més orientats al programa general del PFC, i cada estudiant, independentment de la línia que hagi escollit, en podrà treure un millor rèdit.

Com a àmbit concret, es proposa intervenir a la Verneda, a Barcelona. L’àmbit de referència inicial està delimitat pels carrers Rambla Guipúzcoa, Vía Trajana, Santander y Can Oliva pero els limits finals els establirà l’estudiant.

És un àrea de formació perifèrica recent, amb multiplicitat d’usos. Actualment es troba en procés de transformació i canvi d’activitats. Per la seva posició és una porta important de la ciutat al costat del riu Besòs. Es troba a poca distància de la nova estació del tren d’alta velocitat de la Sagrera, actualment en construcció.