Línia Projectes-Teoria

NEWS TP!
Entrades de Teoria i Projectes

Programa del curs:
Programa de Curs_ Teoria i Projectes

Calendari del primer quadrimestre:
Calendari de Curs_Teoria i Projectes_1Q

Calendari de Curs_Teoria i Projectes_2Q

Calendari Transversal:
Calendari Transversal

Professors:
Jaime Coll (TU Projectes)
Daniel García-Escudero (Lector Projectes)
Jordi Oliveras (TU Composició)
Helena Coch (TU Instal·lacions)
Jordi Pagès (AS Construcció)
Jorge Blasco (AS Estructures)

Tribunal
Jaime Coll (Projectes), Josep Bohigas (Projectes), Jordi Pagés (Construcció), Mercé Berengué (Arq convidada).

Presentació:
Per fer front a les formes d’habitar noves que sorgeixen, convé prescindir en bona part dels coneixements estereotipats de les últimes produccions derivades de la bombolla immobiliària.  Convé, en canvi, projectar imaginativament, mirar de reüll què passa al món i recuperar selectivament experiències passades interessants, tant formal com social i tècnicament. Cal estudiar propostes que trenquin l’escassa varietat tipològica existent, en promoció pública i en oferta immobiliària lliure. Formes que siguin més adaptades a la vida nòmada, global, provisional i urbana dels temps presents, com han posat de manifest Home Economics i Making Heimat a la darrera Biennal d’Arquitectura de Venècia.  Cal proposar edificis híbrids amb serveis compartits per afavorir la vida comunitària i individual, però col·lectiva, en conjunts condominiums, en la línia de les recents cooperatives suïsses, de llarga tradició.  Cal plantejar tant la possibilitat de rehabitar habitatges obsolets a partir de correccions tipològiques, com la possibilitat d’habitar nous espais, i no projectar només en parcel·les urbanes residencials.  D’aquesta manera, el espais industrials, els magatzems, les oficines, els polígons perifèrics degradats, etc., es converteixen en oportunitats i reptes. I cal afrontar tot això, finalment, des de la perfectabilitat (capacitat d’intervenció de l’usuari en l’ús i evolució de l’habitatge), i la variabilitat (variacions tipològiques a partir d’un model). Dos termes molt lligats a un paradigma modern i contemporani com el de la flexibilitat. Una aspiració espacial, funcional i tècnica protagonista en dues de les investigacions recents més importants sobre l’habitatge: Flexible Housing de Jeremy Till,  i el Residential Open Building d’Stephen Kendall,  deixeble alhora de N. J. Habraken i la seva “teoria dels suports”.

Amb aquests paràmetres generals, referents al programa, a l’usuari i a l’espai, l’estudiant de la línia ha de desenvolupar el projecte d’un edifici d’ús mixt d’habitatge i equipament d’escala mitjana (entre 5.000 i 10.000 m2, dels quals es desenvoluparan 2.500 m2), amb un equilibrat nexe amb l’espai lliure, que doni servei al barri i sigui un referent per al conjunt de la ciutat. A més a més, es pretén que el projecte sigui equiparable, en la mesura del possible, a un projecte real en totes les seves dimensions tècniques i documentals, sense deixar d’incorporar l’experimentació i prospecció que des de la universitat i la acadèmia es fomenta i suscita. És per això que la concreció del programa forma part de la recerca de l’estudiant i la seva proposta projectual. Una proposta que es complerta amb un assaig visual i escrit en format A4, que recull tant la gènesi i referents del projecte, com reflexions i material complementari de l’estudiant.