Presentació

_1 Proposta docent
El Projecte Final de Carrera és el taller pluridisciplinar que la divisió en assignatures dels estudis de grau fa inviable. D’altra banda, el seu caràcter habilitant, obliga a una estreta relació amb la realitat de la professió. Per aquests dos motius, el PFC representa una ocasió única de síntesi de coneixements des d’un enfocament transversal, on el projecte és instrument d’anàlisi de la realitat física alhora que proposta per a transformar-la, sempre des de la perspectiva de la seva significació cultural.

Per aconseguir aquests objectius no serà suficient l’emulació de la pràctica professional, amb el projecte executiu com a model, perquè el treball de l’estudiant es produeix en un context on manquen els aspectes que condicionen més fortament el que serà el seu exercici com a arquitecte. Per això es treballarà amb paràmetres que constitueixen una realitat de complexitat anàloga, substituint l’encàrrec pel “què”, la parcel·la per l’ “on”, el calendari pel “quan” i el pressupost per el “quant”. Aquestes quatre preguntes es contestaran al llarg del primer quadrimestre en un procés que establirà el compromís de l’estudiant amb el curs a través de l’elecció del tema de treball que desenvoluparà durant el segon quadrimestre.

D’aquest compromís, on el projecte en ell mateix és l’objecte a construir, es valorarà la maduresa i l’adequació tècnica del posicionament de l’estudiant respecte de la ciutat i el territori, el medi ambient, la tècnica i la societat. Per això, es proposaran temes-marc que permetin una visió de conjunt del curs alhora que una elecció personalitzada de tema i ubicació. Es centrarà l’atenció en aquells llocs on la ciutat no ha funcionat, on el medi ambient o la societat han quedat afectats (discontinuïtats, desconnexions, interseccions, fronteres, etc.). S’estudiarà per què i com s’ha arribat a aquesta situació i es descriurà amb diferents mitjans (plànols, diagrames, dades, maquetes, vídeos, escrits, oralment). El paper dels professors serà acompanyar l’estudiant en aquest procés de documentació per assegurar la seva relació amb la realitat física i el futur de la pràctica professional.

El curs proposarà un tema de recerca i un territori, però l’estudiant serà el responsable d’acotar l’àrea de treball, de definir els escenaris, i de proposar els assumptes i el programa a implementar. Són interessos de la línea de Projectes l’atenció al medi ambient, el metabolisme de la ciutat, el reciclatge i la rehabilitació, la sostenibilitat energètica i social, la millora de les condicions de vida i el confort o la participació i mediació veïnal.

S’utilitzarà el Treball de Fi de Grau com document, on l’estudiant defineix els seus interessos en recerca i extracurriculars, per a programar el seu treball en començar el Màster.

_2 Metodologia
PROCEDIMENT. Seguim un procés que produeix o construeix un projecte, no només un edifici. El curs de projectes és la crònica d’aquest procés i té per contingut tota la producció, responen a una seqüència de tasques que es lliure als estudiant en un calendari. Aquest procés queda registrat en forma d’agenda en les diferents plataformes (Atenea, Bloc, diari de curs, etc.), que tracen l’evolució setmanal del curs. Aquest procediment que pot ser rígid, marca un ritme i unes regles de joc acotades que garanteixen l’èxit i eviten els dubtes i complexos típics del PFC. No recomanem aturar-se més que el marcat per cada assaig. Si el resultat és fallit, la continuació del projecte serà més fàcil trobar-la en el següent pas, no en la repetició compulsiva d’un document.

CALENDARI. El curs es divideix en 2 semestres de diferent intensitat: el 1o semestre consta de 12 setmanes de 5 hores, per tant 60 hores; el 2o semestre consta de 15 sessions de 8 hores, per tant 120 hores. L’objectiu del 1o semestre és assentar les bases sòlides que permetran desenvolupar amb solvència el projecte del 2o semestre. El treball del 1o semestre és intens, amb molta dedicació externa al taller i amb un format de presentació crítica col·lectiva. En el 2o semestre les classe són més personalitzades i desenvoluparem els aspectes tècnics del projecte.

ENTREGUES. Hi haurà un entrega intermèdia i una final per semestre. En el primer semestre hi haurà una primera entrega després de 8 sessions, en la qual ja s’ha de disposar de tot el material, de tots els ingredients (lloc, tema, estratègia, programa, etc.) i en la qual l’estudiant ha de ser capaç de respondre amb solvència a les qüestions plantejades. Aquesta material “compromet” a l’estudiant i per tant és la seva obligació desenvolupar-lo amb coherència. Les entregues intermèdies seran en format dinA1, i es projectaran en pdf en pantalla i es penjaran a Atenea. L’entrega final de curs serà en làmines de paper dinA1.

_3 Avaluació
Per ser avaluats i superar el PFC és necessària una assistència activa i continuada del 80% a les sessions de taller i presentar puntualment tots els exercicis proposats. Cal també assistir a totes les classes teòriques i pràctiques previstes.

Els criteris d’accés del curs són haver superat el grau en arquitectura, mentre que els criteris d’avaluació favorable del Projecte Final de Carrera es divideixen en tres aspectes:

– Conceptes (40%): s’avalua la idea o concepció abstracta del projecte, les seves implicacions culturals, viabilitat tècnica i econòmica, etc.
– Procediments (30%): s’avalua l’adequació de les estratègies de comunicació del projecte, tant gràfiques com orals i audiovisuals, el nivell de coneixement en les referències manejades, etc.

– Actituds (30%): s’avalua el nivell d’autoexigència de l’estudiant, la coherència del procés d’elaboració, la disposició a la crítica i participació en el grup, etc.

L’avaluació d’aquests aspectes és continua i dóna lloc a un informe personalitzat que es lliura a l’estudiant i al tribunal PFC. Un tribunal de línea qualificarà els projectes i un tribunal únic de Màster (comú a les tres línies) qualificarà aquells projectes que optin a Matricula d’Honor.

Els documents avaluats i les seves dates de presentació s’especifiquen en el calendari annex.